لوازم و قطعات جانبی و یدکی الکتروموتورهای آلمانی

تخته کلمپ الکتروموتور

تخته کلمپ الکتروموتور زیمنس ( معمولی و ضد جرقه ) EX

پایه الکتروموتور زیمنس

پایه الکتروموتور زیمنس / Siemense

قطعات لوازم جانبی و یدکی الکتروموتور

تخته کلمپ الکتروموتور زیمنس ( معمولی و ضد جرقه ) EX

تخته کلمپ الکتروموتور زیمنس

تخته کلمپ(ترمینال برق)زیمنسEX

تخته کلمپ الکتروموتور ( معمولی و ضد جرقه ) EX

تخته کلمپ الکتروموتور  EX

پایه الکتروموتور زیمنس

پایه الکتروموتور زیمنس / Siemens

پایه الکتروموتور VEM

پایه الکتروموتور وی ام / VEM

پایه الکتروموتور VEM

پایه الکتروموتور وی ام / VEM

تخته کلمپ ABB - آ ب ب

تخته کلمپ ABB – آ ب ب

تخته کلمپ ABB / آ ب ب + زمینس / Siemens

تخته کلمپ ABB / آ ب ب + زمینس / Siemens

تخته کلمپ الکتروموتور زیمنس

تخته کلمپ الکتروموتور زیمنس

پایه الکتروموتور VEM

پایه الکتروموتور وی ام / VEM

پایه الکتروموتور زیمنس

پایه الکتروموتور زیمنس

01

02

پروانه الکتروموتور آلمانی

پروانه الکتروموتور آلمانی

01

02